Назад
ILI logo

Институт за иновации в обучението (ILI), Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg - Германия

Институтът за иновации в обучението (ILI) е център на компетентност за дигитално образование на Университета на Фридрих-Александър Ерланген-Нюрнберг (FAU) и като изследователски институт е част от Философския факултет. Интердисциплинарен екип от около 30 учени от хуманитарните и технологичните науки изследва и разработва темата за дигитално, медийно подпомагано обучение през целия живот, от ученици до възрастни хора. В широка мрежа от европейски и национални партньори ILI реализира съответни проекти и предлага услуги, съвети и трансфер на ноу-хау.
Learn More
image001

Стимули за социална промяна - Гърция

STIMMULI е научноизследователска организация за социални иновации, работеща по проекти, фокусирани върху социалното въздействие. Проектира и разработва нови подходи, иновативни проекти, ефективни практики и инструменти за подобряване на социалните иновации. Нашата работа има за цел да използва силата на сътрудничество между университети, организации с нестопанска цел, социални предприятия, предприятия и правителства, за да се справи по-ефективно и в по-широк мащаб с належащите обществени предизвикателства. Нашата визия е да подкрепим хората да станат мощни катализатори за социални промени. За да постигнем това, ние проектираме и изпълняваме образователни проекти и проекти за овластяване, които култивират променящи се нагласи, инжектират предприемаческо мислене и подтикват поведенчески промени за по-устойчив начин на живот. Основните ни дейности са:
• Проектиране и оценка на обучението: STIMMULI разработва приобщаващи образователни програми и учебна програма за оборудване на обучаемите от всички образователни нива (от начално и средно образование до образование за възрастни) с компетенции на 21-ви век (социални, граждански и предприемачески), насърчаване на знания, разбиране и собственост на ценности и нагласи.
• Обучение и изграждане на капацитет: STIMMULI разработва специално изработени материали и програми и предоставя дейности за обучение и изграждане на капацитет на лица и организации с цел да им предостави необходимите знания, умения и нагласи за укрепване на културата на непрекъснати социални иновации.
• Управление на проекти: Нашият екип носи повече от 10 години опит в координацията, управлението, финансовия мониторинг и отчитането на проекти, финансирани от ЕС. Използвайки този опит, STIMMULI има капацитета да проектира, разработва и координира успешни и въздействащи проекти.
• Социални изследвания: STIMMULI извършва изследвания по различни теми, свързани със социалните иновации, образованието, (социалното) предприемачество и устойчивото развитие, като използва комбинация от инструменти.
• Learning design and assessment: STIMMULI designs inclusive educational programmes and curriculum for equipping learners of all educational levels (from primary and secondary to higher and adult level education) with 21st century competencies (social, civic and entrepreneurial), fostering knowledge, understanding and ownership of values and attitudes.
• Training and capacity building: STIMMULI develops tailored made material and programmes and delivers training and capacity building activities to individuals and organisations with the aim to provide them with the required knowledge, skills and attitudes for strengthening a culture of continuous social innovation.
• Social Research: STIMMULI carries out research on a variety of topics related to social innovation, education, (social) entrepreneurship and sustainable development by employing a mix of tools.
• Project Management: Our team brings more than 10 years of experience in the coordination, management, financial monitoring and reporting of EU funded projects. Leveraging this experience STIMMULI has the capacity to design, develop and coordinate successful and impactful projects.
Learn More
Know and Can BG – Copy

Сдружение Знам и Мога - България

Сдружение Знам и Мога е неправителствена организация, създадена през март 2007 г. в София. Тя работи главно в областта на неформалното образование и по европейски проекти и програми в областта на образованието, правата, правосъдието, гражданството и мобилността. Има партньори в 20 страни от ЕС, Турция, Албания и Северна Македония.
Цели:
• Разработване, предоставяне и прилагане на образователни програми за придобиване на нови знания и умения
• Насърчаване на участието в национални и международни събития и програми
• Прилагане на съвременни методи и техники за развитие на неформалното образование в България
• Обучение на персонал в неформалното образование
• Осигуряване на подкрепа за всички творчески хора
Дейности:
• Разработване и управление на проекти и програми
• Участие в национални и международни проекти, събития и програми
• Инвестиране в човешки капитал
• Интернационална кооперация
• Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на регионални, национални и международни събития за обмен на опит и добри практики
• Сътрудничество с организации и институции, работещи в областта на образованието и образователните услуги.
Learn More
CSI LOGO

Център за социални иновации - Кипър

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научни изследвания и развитие, която се
фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местните,
националните, регионални и глобални организации.Тези организации включват, но не се ограничават до
правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски
субекти и образователни институции.Екипът на CSI се състои от възприемчиви, добре
образовани изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и информационно-
технологични специалисти. CSI притежава способността и капацитета да идентифицира социалните
нужди, проектира и прилага коригиращи инициативи и осигурява устойчив растеж. Областите на опит на екипа на CSI са в областта на традиционното образование и електронното обучение, предприемачество, стартиращи фирми, иновации, творчество, преговори, консултантски услуги, социална отговорност, решения за бизнес консултации, анализ на данни, информационни технологии, управление на проекти, услуги за оценка на проекти, валидиране на продукти, обучение и компютърни игри. CSI черпи ноу-хау и умения от широката си мрежа из целия свят, която включва академични институции, ИТ компании, международни организации, стартиращи фирми и компании предоставящи обществени услуги.
Learn More
93rd ATB sec.school balan logo

93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ - България

93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ е основано на 4 юни 1963 г. От 15 септември 1968 година се намира в сегашната си сграда. Училището ни е било едно от елитните в България. През 70-те години на миналия век е имало посещения от високо ниво. Министри от Италия, Япония, САЩ, Перу и Полша. Днес 93.СУ все още пази своите традиции, но също така отговаря на предизвикателствата на 21. век. И все така продължава да е уникално по своята обучителна стратегия. Следвайки я, през 2017 г. ново обучение е стартирано в сферата на Криминалистиката, където учителите са професионалисти от сфертата на правото, криминологията и др. Обучението е в колаборация с Националната академия на МВР.
Today 93rd Secondary School still keeps its traditions…but also responds to the challenges of the 21st century. Furthermore the school continues to be unique in its educational strategy. Following this strategy, in 2017 a new professional education was introduced in the field of ‘Criminology’. The tutors are professionals in the field of criminology, law, etc. The education is collaborated with the National Academy of The Ministry of the Internal Affairs.
Learn More
vasslogo

Ekpedeftiria Vassiliadi - Гърция

Основата цел на Екпедефтирия Василиади е обучението и правилната подготовока на учениците си за знания, смятани за най-добрия актив за насърчаването на културата и ценностите в целия свят. Нашият педагогически екип (43 човека) от години продължава да обучава ученици, притежавайки необходимите качества от педагогическия си опит за да срещна всяка нужда от страна на учениците. Обучението през целия живот играе основна роля и за тази цел ние търсим обучението на учители по иновативни методи на преподаване и прилагането на най-добрите преподавателски практики.
Learn More